CASARES APARTMENT TRADE AND CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

OBOWIĄZUJE OD 1 KWIETNIA 2023 R. z

Niniejsze "Ogólne warunki handlowe" regulują korzystanie z zakwaterowania i usług Usługodawcy. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami i Zasadami, operator, usługodawca, dostawca CASARES Apartment Trade and Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (3300 Eger, Tulipánkert utca 12.), zwana dalej Usługodawcą, zawiera umowy o zakwaterowanie z osobami korzystającymi z innych usług zakwaterowania, stronami umowy.

Umawiające się strony

Gość: osoba, która korzysta z usług zakwaterowania i dokonuje zakupu usług w formie pisemnej za pośrednictwem strony internetowej lub adresu e-mail Usługodawcy info@tulipan-apartman.hu, która przyjmuje do wiadomości i akceptuje OWH oraz uznaje je za wiążące dla siebie, zwana dalej Gościem.

Dostawca usług: CASARES Apartment Ltd., zwany dalej "Usługodawcą

Nazwa zakwaterowania: TULIPÁN APARTMAN

Siedziba i adres pocztowy: 3300 Eger, Tulipánkert utca 12.

E-mail: info@tulipan-apartman.hu 

Strona internetowa: www.tulipan-apartman.hu

Telefon: +36 70 407 3838

Numer podatkowy: 14058824-2-10

Numer rejestracyjny NTAK: UD19012771

1 Cel Ogólnych Warunków Handlowych

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zawierają ogólne warunki stosunku prawnego pomiędzy Usługodawcą a Gościem nawiązującym stosunek umowny z Usługodawcą. W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, węgierskie ustawodawstwo i przepisy urzędowe obowiązujące w danym czasie oraz przepisy kodeksu cywilnego mają zastosowanie do działalności Usługodawcy bez żadnych szczególnych zastrzeżeń.

2) Przyjęcie Regulaminu

Akceptacja Regulaminu przez Gościa jest warunkiem wstępnym zakupu lub korzystania z usługi. Akceptację Regulaminu uznaje się za wyrażenie zgody na korzystanie przez Gościa z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

3. zakres regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, w dowolnym czasie. OWU pozostają w mocy tak długo, jak długo Usługodawca świadczy usługę. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 15 maja 2023 r. na czas nieokreślony.

4) Zakres terytorialny usługi

Dostęp do usługi obsługiwanej przez dostawcę można uzyskać zarówno z lokalizacji krajowych, jak i międzynarodowych.

5 Pojęcia umowne:

Gość: Osoba korzystająca z usług zakwaterowania i kupująca usługi za pośrednictwem strony internetowej, która przyjmuje do wiadomości i akceptuje OWH oraz uznaje je za wiążące dla siebie, zwana dalej Gościem


Dostawca usług: inne usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez CASARES Apartman Kft., zwaną dalej "Usługodawcą", zgodnie z warunkami niniejszych OWH

Usługa: inne usługi zakwaterowania tymczasowego


Oferta cenowa: pisemna (e-mailowa) wycena od Usługodawcy w odpowiedzi na pisemną prośbę o wycenę od Gościa (przesłaną pocztą elektroniczną lub poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej).


Rezerwacja: potwierdzenie rezerwacji dokonanej przez Gościa w formie pisemnej (pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza rezerwacji na stronie internetowej) przesłane przez Usługodawcę w formie pisemnej (pocztą elektroniczną), zawierające przedmiot, lokalizację, czas trwania i cenę usługi, a także szczegóły dotyczące płatności 50 % całkowitego kosztu zakwaterowania, niezbędne do sfinalizowania rezerwacji.


Finalizacja rezerwacji, walidacja: Płatność kwoty 50 % określonej w rezerwacji w celu zabezpieczenia rezerwacji. Rezerwacja zostaje zawarta po dokonaniu płatności w wysokości 50 % i tym samym stanowi pisemną Umowę oraz automatyczną akceptację OWH oraz Warunków rezerwacji i anulowania rezerwacji.


Warunki płatności i anulowania: A CASARES Apartment Ltd. warunki płatności ceny za świadczoną usługę, sposób rezerwacji i płatności, harmonogram, anulowanie rezerwacji oraz kwotę niepodlegającą zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji.


Zakres terytorialny usługi Dostęp do usługi obsługiwanej przez dostawcę można uzyskać zarówno z lokalizacji krajowych, jak i międzynarodowych.

6) Usługodawca świadczy Usługę zgodnie z następującymi warunkami:

6.1 Pensjonaty są również wynajmowane dla rodzin i grup przyjaciół. Maksymalna liczba gości: 4 osoby. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest zakwaterowanie 1 dodatkowej osoby na rozkładanej sofie w salonie-jadalni za dodatkową opłatą (5 000 HUF/osoba/noc).

6.2 Usługodawca nie mieszka w pensjonacie, a Goście, jako strony umowy, korzystają z pensjonatu z 2 sypialniami, 1 łazienką, wyposażoną kuchnią, salonem-jadalnią, ogrodzonym ogrodem, parkingiem, znajdującego się przy ulicy Tulipánkert 12, 3300 Eger, Węgry, i jego usług jako innego zakwaterowania w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych na własne ryzyko. Wyposażenie i udogodnienia w domu będą do Państwa dyspozycji podczas pobytu.

6.3 Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym gościom, zwracamy ich uwagę na możliwe źródła zagrożeń, jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich rzeczy osobiste w domu lub na bezpłatnym parkingu, ani za obrażenia ciała lub szkody wyrządzone w domu lub jego otoczeniu z powodu niewłaściwego użytkowania. Będziesz zobowiązany do zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone przez Ciebie w domku, jego wyposażeniu i otoczeniu.

6.4 W przypadku problemów, jesteśmy dostępni na stronie internetowej lub pod numerem telefonu lub adresem e-mail podanym w niniejszych OWH, aby pomóc użytkownikowi podczas pobytu, ale nie możemy przyjmować skarg po opuszczeniu przez użytkownika.

7 Procedura składania wniosku o wycenę i dokonywania rezerwacji:

7.1 Usługodawca prześle wycenę pocztą elektroniczną na pisemne żądanie Gościa (pocztą elektroniczną lub poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej). Oferta może zostać zmieniona za obopólną pisemną zgodą. W przypadku braku odpowiedzi na ofertę, oferta zostanie anulowana po upływie 5-dniowego okresu karencji.

7.2 Rezerwacja zostaje zawarta z chwilą pisemnego (e-mail) potwierdzenia rezerwacji Gościa przez Usługodawcę, po uiszczeniu całkowitej opłaty za zakwaterowanie 50%, a tym samym jest uważana za pisemną Umowę i stanowi automatyczną akceptację Warunków rezerwacji i anulowania rezerwacji oraz OWH. Gość przyjmuje do wiadomości, że zadatek wpłacony z góry za rezerwację anulowaną przez niego w momencie zatwierdzenia rezerwacji nie zostanie mu zwrócony przez Usługodawcę.

7.3 Ustne zastrzeżenia, uzgodnienia, modyfikacje lub ustne potwierdzenie ich przez Usługodawcę nie mają mocy umownej.

7.4 Treść Umowy obejmuje przedmiot, lokalizację, czas trwania, cenę, a także Warunki Rezerwacji i Anulowania oraz obowiązujące OWU.

7.5 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają pisemnej zgody stron.
Po sfinalizowaniu i potwierdzeniu rezerwacji może być możliwe przełożenie lub zmiana liczby gości, w zależności od dostępności i za dodatkową opłatą.

7.6 Usługodawca Apartment ma prawo do zmiany reklamowanych cen bez wcześniejszego powiadomienia, z wyjątkiem sytuacji, w których nie jest on zobowiązany do określonego okresu.

7.7 Ceny zawierają ustawową stawkę podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującą w momencie składania oferty, która wynosi obecnie 27 %. Usługodawca przeniesie na Kontrahenta, za uprzednim powiadomieniem, wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze zmian w obowiązującym prawie podatkowym (VAT).

7.8 Lokalny podatek turystyczny jest dodatkową opłatą płatną na miejscu oprócz stawki za zakwaterowanie, w przeliczeniu na osobę za noc. Podatek turystyczny jest płatny przez osoby powyżej 18. roku życia.
Aktualne zniżki, promocje i inne oferty są ogłaszane na stronie internetowej CASARES Apartman Kft.

8. modyfikacja lub anulowanie Usługi

8.1 Oferta cenowa:

Usługodawca prześle pisemną (e-mail) wycenę na pisemne (e-mail) zapytanie ofertowe Klienta. Oferta może zostać zmieniona za obopólną pisemną zgodą. W przypadku braku odpowiedzi na ofertę, oferta zostanie anulowana po upływie 5-dniowego okresu karencji.

8.2 Zastrzeżenia

8.2.1. Jeżeli 50 % wymagana przez Usługodawcę w celu potwierdzenia rezerwacji nie zostanie uiszczona w uzgodnionym terminie, rezerwacja zostanie anulowana. Ustna rezerwacja, umowa, modyfikacja lub ustne potwierdzenie rezerwacji, umowy lub modyfikacji przez Usługodawcę nie są uważane za umowę. Wszelkie modyfikacje lub zmiany rezerwacji wymagają pisemnej zgody stron.

8.2.2 Możliwe jest przełożenie potwierdzonej rezerwacji na inny termin lub zmiana liczby gości, w zależności od dostępności i za dodatkową opłatą.

8.2.3 Pensjonat Usługodawcy ma prawo do zmiany reklamowanych cen bez wcześniejszego powiadomienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest do tego zobowiązany przez określony czas.

9 Warunki zgłaszania roszczeń:

9.1 Gość może zameldować się w hotelu od godziny 14:00 do 20:00 w dniu zameldowania. Wymeldowanie odbywa się do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu. Po wcześniejszym uzgodnieniu godziny zameldowania i wymeldowania mogą zostać przedłużone o maksymalnie 2 godziny.

9.2 Po przybyciu do miejsca zakwaterowania Gość zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem korzystania z zakwaterowania. Wypełniając i podpisując formularz rejestracyjny, Gość akceptuje Ogólne warunki zakwaterowania oraz Regulamin zakwaterowania.

9.3 Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Gościa. Koszty i szkody spowodowane szkodami ponosi Gość.

9.4 Wszystkie osoby dorosłe mogą przebywać w apartamentach na własne ryzyko.

9.5 Palenie w apartamentach jest zabronione.

9.6 Apartamenty mogą pomieścić 4 osoby. W przypadku dużych rodzin z małymi dziećmi możliwe jest zakwaterowanie 1 dodatkowej osoby bezpłatnie, a w pozostałych przypadkach - za dodatkową opłatą, o której Gość musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem.

10 Odmowa skorzystania z zakwaterowania, rozwiązanie umowy.

10.1 Obiekt noclegowy ma prawo do rozwiązania umowy i odmowy świadczenia usług, jeśli Gość

a.) niewykonania zobowiązań płatniczych.


b.) gość nie korzysta z zakwaterowania zgodnie z jego przeznaczeniem


c.) cierpi na chorobę zakaźną


d.) pod wpływem narkotyków


e.) angażuje się w niedopuszczalne, niemoralne, agresywne lub niezgodne z zasadami zachowanie w domu i jego otoczeniu.


f.) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od stron, tzw. Vis Major (wojna, pożar, powódź, niekorzystne warunki atmosferyczne, awaria zasilania, strajk), na które strona nie ma wpływu

11 Prawa gościa

11.1 Gość będzie uprawniony do korzystania z Obiektu zakwaterowania zgodnie z jego przeznaczeniem w ramach Usług,


11.2 Gość ma prawo do korzystania z wyposażenia i udogodnień obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

11.3 W przypadku jakichkolwiek problemów podczas pobytu, z usługodawcą można skontaktować się telefonicznie pod numerem +36 70 407 3838 lub pisemnie pod adresem info@tulipan-apartman.hu aby jak najszybciej rozwiązać problem.


11.4 Prawo Gościa do złożenia reklamacji wygasa po opuszczeniu miejsca zakwaterowania.

12. obowiązki gościa

12.1 Gość jest zobowiązany do opuszczenia miejsca zakwaterowania w terminie określonym w Umowie oraz do zapłaty ceny usług w pełnej wysokości na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę w sposób i w terminie w niej określonym.


12.2 Goście muszą dopilnować, by dzieci poniżej 18. roku życia przebywały na terenie obiektu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.


12.3 Gość jest zobowiązany do zrekompensowania usługodawcy wszelkich szkód spowodowanych przez niego lub jego towarzysza lub osoby pozostające pod jego nadzorem.

12.4 Gość jest zobowiązany do przekazania klucza do apartamentu i mechanizmu otwierania drzwi przy wyjeździe, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

13 Prawa Usługodawcy

13.1 Usługodawca będzie uprawniony do zatrzymania kwoty 50 % kosztów zakwaterowania otrzymanych za usługę zakwaterowania zamówioną i sfinalizowaną przez Gościa, ale niewykorzystaną przez Gościa, zgodnie z niniejszymi OWH oraz Warunkami płatności i anulowania rezerwacji.


13.1.2 Usługodawca ma prawo odmówić lub zakończyć świadczenie usługi zakwaterowania w przypadkach wymienionych w punkcie 10.1.

14 Odpowiedzialność Usługodawcy

14.1... Usługodawca jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi gościa podczas pobytu i podjęcia niezbędnych kroków w celu rozwiązania problemu.


14.2 Usługodawca jest zobowiązany do podania Gościowi swoich danych kontaktowych w celu rozwiązywania wszelkich problemów lub pytań, które mogą pojawić się podczas pobytu.


14.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektryczny wniesiony przez Gościa, a Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane.


14.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez samego Gościa lub za szkody spowodowane z winy Gościa lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezależnej od Gościa.


14.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, przedmioty wartościowe, gotówkę pozostawione w pomieszczeniach ogólnodostępnych lub pokojach Usługodawcy.


14.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na ogrodzonym parkingu Usługodawcy.

15 Warunki płatności i anulowania

15.1 Rezerwacja jest ważna po zaakceptowaniu Warunków rezerwacji i anulowania rezerwacji oraz OWH, po wpłaceniu z góry 50 % całkowitej opłaty za zakwaterowanie (depozyt) i jej potwierdzeniu. Jeśli wymagana kwota nie zostanie otrzymana we wskazanym terminie, zobowiązanie Usługodawcy do oferowania i świadczenia usługi również wygasa.


15.2 Opłatę w wysokości 50 % można uiścić przelewem bankowym lub kartą OTP, K&H lub MKB (MBH) Nice Card. Pozostała część opłaty za zakwaterowanie (50 %) musi zostać uiszczona nie później niż 3 dni przed przyjazdem za pomocą jednej z powyższych metod płatności. Podatek turystyczny (i opłatę parkingową) należy uiścić na miejscu gotówką lub kartą kredytową.

W przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 30 dni od przyjazdu depozyt nie podlega zwrotowi, ale może zostać wykorzystany w dowolnym momencie do końca następnego sezonu.

Opłata za anulowanie rezerwacji w ciągu 7 dni od daty przyjazdu zostanie pobrana w pełnej wysokości.


15.3 Koszty związane z korzystaniem z dowolnej metody płatności ponosi Umawiający się Gość lub jego karta SZÉP/karta bankowa.

15.4 Akceptowane rodzaje kart kredytowych to VISA i MASTERCARD.

15.5 Faktury będą wystawiane w HUF zgodnie z prawem węgierskim, zgodnie z danymi podanymi w momencie rezerwacji (pełna nazwa i adres, numer podatkowy w przypadku spółki).

16 Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy:

16.1 Usługodawca będzie świadczyć Usługę na rzecz Gościa w sposób ciągły za zapłatą zobowiązań płatniczych Gościa.


16.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane siłą wyższą, działaniem siły wyższej lub jakąkolwiek inną przyczyną lub zdarzeniem pozostającym poza kontrolą Usługodawcy, za które Usługodawca nie może ponosić odpowiedzialności.


16.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 16.3.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy na Stronie. Cena obejmuje obowiązujące opłaty publiczne i ogólny podatek od sprzedaży (GST) odpowiadający usłudze, z wyjątkiem podatku turystycznego za osobę za noc i wszelkich opłat parkingowych.


16.4 Usługodawca przechowuje dane Klienta w celu realizacji umowy oraz w celu udowodnienia warunków umowy, ale nie jest uprawniony do przekazywania ich w celach reklamowych lub w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej zgody Klienta.


16.5 Obsługa zgłoszeń i skarg gości


Klient zobowiązany jest zgłaszać Usługodawcy wszelkie wady wykryte w związku z Usługą osobiście, telefonicznie lub w siedzibie Usługodawcy. info@tulipan-apartman.hu wysyłając wiadomość e-mail na adres. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenia i skargi w ciągu 30 dni i poinformuje Gościa o wynikach postępowania wyjaśniającego zgodnie z metodą zgłaszania. Usługodawca prowadzi rejestr zgłoszeń i reklamacji. Usługodawca podejmie niezwłoczne działania w celu usunięcia wady zgłoszonej przez Gościa, która w wyniku postępowania wyjaśniającego została uznana za prawdziwą i która leży w interesie Usługodawcy.

17 Prawa i obowiązki Gościa w zakresie płatności

17.1 Gość musi wypełnić formularz rejestracyjny przed rozpoczęciem płatności kartą kredytową, podając dokładne informacje w celu uniknięcia jakichkolwiek problemów.


17.2 Linie lotnicze Aer Lingus nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje podane przez Gościa ani za szkody wynikające z nieprawidłowych informacji, w tym za szkody wynikające z nieprawidłowego wykonania usługi.


17.3 Gość jest zobowiązany do zapłaty za usługę zgodnie z metodą płatności. Gość może odstąpić od wybranej metody płatności wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy. Jeśli Gość nie jest w stanie zapłacić ceny zakupu usługi, usługa zostanie automatycznie usunięta z systemu.


17.4 Obsługa problemów wynikających z nieprawidłowych kwot


17.4.1 Jak określono w Regulaminie oraz w Warunkach rezerwacji i anulowania rezerwacji, Gość może zatwierdzić rezerwację, wpłacając z góry 50 % całkowitego kosztu zakwaterowania, która to kwota nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji.


17.4.2 Jeśli Gość zażądał zapłaty kwoty przekraczającej 50 %, w takim przypadku musi to zrobić na piśmie - pocztą elektroniczną na adres info@tulipan-apartman.hu należy powiadomić Usługodawcę pocztą elektroniczną. Pismo musi zawierać kwotę, czas i numer transakcji nadpłaty.


17.4.3 Usługodawca poinformuje Gościa w piśmie zwrotnym, że jeśli wpłacona kwota przekracza kwotę do zapłaty z góry ustaloną w momencie rezerwacji, Usługodawca obniży całkowitą kwotę opłaty za zakwaterowanie płatną po przybyciu do miejsca zakwaterowania o wpłaconą kwotę.


17.4.4 Usługodawca zbada fakt nadpłaty w ciągu 30 dni od powiadomienia i, jeśli roszczenie zostanie uznane za uzasadnione, zainicjuje uznanie nadpłaconej kwoty i uzna nadpłaconą kwotę w ciągu 30 dni po potrąceniu opłat bankowych. Klient zostanie poinformowany pisemnie (na adres e-mail podany w transakcji) o wyniku dochodzenia.

Ochrona danych

Usługodawca przywiązuje wagę do ochrony danych osobowych i podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych oraz przechowuje dane gościa tylko do dnia wymeldowania.


Wykonując swoje zobowiązania wynikające z Umowy, Usługodawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ujawniania danych leżących w interesie publicznym (obecnie Ustawa LXIII z 1992 r. i Ustawa CXII z 2011 r. o prawie do informacji, samostanowienia i wolności informacji). Gość przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca jest prawnie zobowiązany do dostarczenia żądającemu organowi danych wymaganych przez prawo.

Polityka prywatności Usługodawcy podlega obowiązującym przepisom prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, strony kierują się przepisami Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Eger, 1 kwietnia 2023 r.

pl_PLPL